EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Vår verksamhet

Vi kan flytta berg!

Lastning och transport av berg är vår specialitet, men i våra uppdrag ingår även skuthantering, transport av rågods och tillsatsmedel, bränslen, gods, betong och diverse material, mark- och servicearbeten, dammbekämpning/tvättning med mera. Fjärrlastning kan vi också utföra vid behov.

EuroMining hanterar ca 25 miljoner ton berg per år och är därmed en av Sveriges största entreprenörer på berghantering. Vi har lastmaskiner i storlekarna 5-60 ton för såväl ovan som underjordsverksamhet. Våra lastbilar har en lastkapacitet mellan 5-50 ton och i vår maskinpark finns även dammbekämpningsutrustning, tankbilar, väghyvlar, krossanläggningar, betongbilar 6-12m³, kranbilar, godsbilar m.m.

I de flesta av våra uppdrag anlitar vi samverkanspartners och tillsammans med dem sysselsätts drygt 400 personer.

Digital teknik – en framgångsfaktor

Vi har tagit fram ett digitalt rapportsystem för att möjliggöra en effektiv och exakt kommunikation. Alla, till oss anslutna fordon, har utrustats med en Ipad. Samtlig information om projekten och den dagliga planeringen finns tillgängligt i systemet och uppdateras i realtid. Här finns ständig åtkomst till styrande och stödjande dokument, skyddsronder och riskanalyser, kemikalielistor m.m. Kontroll före körning, bränsleförbrukning och avvikelser registreras in i systemet via fordonets iPad.

Genom att alla data samlas in direkt, utan att passera flera led, och att information sänds ut i realtid får vi ett säkrare och snabbare informationsflöde. Rapporter skapas enkelt utifrån insamlad data. Vi arbetar löpande med förbättringar och utveckling av vår produkt.  Användarvänligheten är i fokus och vi utbildar alla användare internt.

Fördelarna för dig som kund

Digitaliseringen gör att vi snabbt når ut med information till alla våra chaufförer, de rapporterar direkt in i aktuellt projekt och vi kan oavkortat sammanställa nästan vilken rapport som helst.

Du som kund får en säkrare, effektivare och mer exakt återkoppling, vilket medför bättre möjligheter att följa upp arbetet. Vi bygger upp rapporter tillsammans med våra kunder utifrån önskemål och behov.

All insamlad data ger oss ett bra styrmedel för att exempelvis studera bränsleförbrukning och uppmuntra till sparsam körning. Data används för att optimera alla led genom att identifiera eventuella felkällor såväl inom produktion som administration.

Ett led i vår kvalitetsstrategi

Vi är idag certifierade inom miljö och kvalitet enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Vår digitalisering har en betydande roll för att uppnå detta. Teknik för att samla in data och titta på optimeringsmöjligheter, eventuella förändringar av rutiner och för att säkerställa säkerheten kring våra uppdrag är ett måste. Optimering är en ständigt pågående process.

Vid inrapportering av risker, tillbud och olycksfall samt vid felindikeringar vid fordonskontroll, skickas signaler direkt till ansvarig som vidtar åtgärder. Återkopplingen tillbaka till personalen är enkel och snabb.

EuroMining har bättre kontroll, säkrare produktion och nöjdare kunder tack vare kvalitet i rapportering och  återkoppling. Nya användningsområden dyker upp efter vägen och vi ser bara möjligheter med systemet.

Projekt

 

Lastning och bergtransport Förbifart Stockholm

Detta uppdrag avser lastning och transport av berg samt vattning i bergtunnel på siterna Johannelund, Lunda samt Skattegårdsvägen. Viktiga parametrar...
Läs mer
 

Bergtransport Zinkgruvan

Detta uppdrag avser lastning, transport av malm och gråberg samt vattning i Zinkgruvan. Prognostiserad volym är 2,5 Mton per år....
Läs mer
 

Transport av rågods och tillsatsmedel

Detta uppdrag avser transporter och upplagshantering av rågods, tillsatsmedel, pellets, gråberg och specialprodukter inom LKABs industriområde i Malmberget. Servicearbeten ingår...
Läs mer
 

Raslastning & bergstransport

Detta uppdrag avser lastning, transport och skuthantering på västra fältet i Vitåfors, Malmberget. Prognostiserade volymer är 3-4 Mton per år....
Läs mer
 

Transport av betong

EuroMining har fått förtroende att transportera betong åt LKAB Berg & Betong. Med ett tryggt antal resurser i ryggen skall...
Läs mer
 

Efterbehandling Vitåfors

Dammbekämpande arbete skall utföras i Vitåfors under barmarksäsongen 2014. I uppdraget ingår avjämnande av ytor, släntning av tippkanter, inklädning med...
Läs mer
 

Sådd & Gestaltning UNIO

I enlighet med LKABs fokus på miljöförbättrande åtgärder skall dammbekämpande arbete ske på UNIO-området i Kiruna. I vårt uppdrag ingår...
Läs mer
 

Krossning Selsvik, Rosvik

EuroMining utför diverse krossuppdrag åt NCC Roads. Losshållet berg i uppdragsgivarens täkter krossas till ballast, för diverse vägarbeten och servicearbeten....
Läs mer
 

Krossning Nalo, Vitåfors

EuroMining har fått uppdraget att krossa gråberg i Vitåfors, Malmberget. Gråberg krossas till olika ballast och fyllnadsmaterial. Vi har ett...
Läs mer
 

Spärrvall S1

På uppdrag av Boliden Aitik, Sveriges största koppardagbrott, utför vi höjning av spärrvall S1. Lastning, transport och utläggning skall ske...
Läs mer
 

Dammbekämpning sandmagasin

Projektet består av dammbekämpning med saltlake av sandmagasinet samt spolning, tvättning, dammbekämpning av vägar på industriområdet i Vitåfors. Uppdraget utförs...
Läs mer
 

Transport material

Transport av ballast från LKAB Berg & Betong i Kiruna till NCCs asfaltverk. Beräknad volym 50-70 000 ton under avtalsperioden...
Läs mer