EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Kvalitet och hållbarhet

Policys

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom EuroMining utgör en ständigt pågående process som kännetecknas av hur vi styr, arbetar och förbättrar våra processer hos våra kunder, ledning, samverkanspartners och medarbetare.

Vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer. I detta ingår att vi har den kompetens som krävs och uppfyller de krav som ställs på oss. Vi har också förståelse för vilka resurser och metoder som fordras för att den totala kvaliteten skall uppnås. Våra mål följs regelbundet upp, återkopplas och förändras vid behov.

Att arbeta med ständiga förbättringar bidrar till att vi skapar en säker och kvalitativ verksamhet som gagnar våra kunder, medarbetare och ägare oavsett miljö.

EuroMining är ISO-certifierad för kvalitet enligt 9001:2015.

Läs hela vår Kvalitetspolicy >>

Hållbarhet

Vi ska i all verksamhet främja ett långsiktigt arbete inom miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och värna om vår natur och omgivning utifrån perspektivet av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I detta är vårt engagemang centralt.

Vårt övergripande mål är att arbeta fortlöpande med att säkerställa att den miljöpåverkande resursförbrukningen blir så låg som möjligt utan att vår verksamhet påverkas negativt.

Vi ska arbeta för att vara ett föredöme i vår bransch genom att ta ett personligt ansvar för miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete.

EuroMining är ISO-certifierad för miljö enligt ISO 14001:2015

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete publicerar EuroMining en fristående hållbarhetsrapport, i samband med årsredovisningen, som beskriver vad vi uppnått under året som gått.

Hållbarhetsrapport 2023 >>

Läs hela vår Miljö- och energipolicy >>
Läs hela vår Arbetsmiljöpolicy >>

Uppförandekod

Vår uppförandekod inom EuroMining uttrycker vår syn på vad vi anser vara ansvarsfullt agerande och omfattar alla som är aktiva i vår verksamhet – styrelse, medarbetare, samverkanspartners och ägare.

Grunden för vårt sätt att vara är att vi gör det vi säger att vi ska göra.

Vi tar ansvar, är ärliga och visar respekt och tillit för varandra. Vi följer lagar och internationella konventioner. Vi har en oklanderlig affärsetik. Vi medverkar inte i jävssituationer eller intressekonflikter. Vi hanterar klagomål och förmodanden på ett korrekt sätt och i enlighet med givna instruktioner.

Whistleblowing

Vår visselblåsarpolicy anger hur medarbetare som har anledning att påtala brott mot vår uppförandekod eller andra allvarliga missförhållanden kan agera.

Visselblåsarpolicy

Se även vår visselblåsarblankett nedan.

Visselblåsarblankett